Läser in

SENASTE VIDEOBLOGG

Tom i bollen!

SENASTE BLOGGINLÄGG

Behöver du en rundsmörjning?

"Behöver du smörj?    "

LÄS MER

OM ULF LIDMAN

Ulf Lidman har två magisterutbildningar från USA, en i tvärkulturell krishantering och en i teologi med fokus på familje- och relationsterapi. Ulf har specialistkompetens inom bland annat tvärkulturella möten relaterat till kris, konflikter och missbruk. Han har samarbetat med ett stort antal organisationer, såväl kommuner som näringsliv, inte minst med verksamheter som arbetar med särskilt utsatta grupper, till exempel HVB-hem, flyktingmottagning och individ- och familjeomsorg. Ulf har en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd. Arbetslivet är fyllt av möten mellan personer från olika länder, religiösa sammansättningar, subkulturer, företagskulturer och generationer. Olika värderingar och övertygelser kan antingen vara en grogrund för kriser och konflikter eller en möjlighet till kreativ och konstruktiv utveckling. Mot den bakgrunden är Ulf dessutom flitigt anlitad utbildare och föreläsare där han inspirerar såväl chefer som hela medarbetargrupper på temat.

Innehållsförteckning
Ulf Lidman arbetar med hantering av livskriser, konflikter och beroendeproblematik. Primärt arbetar Ulf med KBT-metodik och lösningsfokuserade verktyg samt Motiverande Samtal (MI) Psykiatrisk diagnostisering och behandling av dylika tillstånd bör endast ske av de yrkeskategorier som står under Socialstyrelsens insyn. Ulf Lidman faller inte under dessa kategorier enligt svenska legitimationsregler och är inte involverad i behandling av diagnostiserbar mental ohälsa. Vid misstanke om sådant hänvisar Ulf Lidman till av Socialstyrelsen legitimerad professionell hjälp för diagnostisering och behandling.

Ulf är en flitigt anlitad utbildare och föreläsare där han inspirerar såväl chefer som hela medarbetargrupper med sitt kunnande, humor och livsglädje.

Kontaktformulär

OM ULF LIDMAN TRAINING

Ulf Lidman Training erbjuder uppskattade och mycket relevanta utbildningar inom krishantering, motiverande samtal och konflikthantering. De handlar om att möta individer. Utbildningarna är väldigt praktiskt tillämpbara och resultatinriktade, vilket många nöjda kursdeltagare vittnar om. Dessutom är de utformade med ett såväl individfokuserat som mångkulturellt perspektiv, vilket passar våra mångfacetterade arbetsmiljöer.

Vi arbetar främst mot tre huvudmålgrupper.

  • Arbetsplatser och personalgrupper
  • Ledare och chefer
  • Enskilda individerFÖR ARBETSPLATSER

Vi skräddarsyr utbildningar för hela personalgrupper. Om ni är nyfikna på utbildningar inom motivationsarbete, krishantering med eller utan tvärkulturellt perspektiv, hör av er så snickrar vi ihop något bra och relevant för er arbetsplats. HR-avdelningar inom näringslivet, POSOM-grupper, boenden för ensamkommande flyktingar, SFI utbildningar, behandlingshem och skolor tillhör dem som varit nöjda med insatser från oss. Se de utbildningar som erbjuder vår spetskompetens genom att klicka på rubriken FÖR ARBETSPLATSER ovan.
FÖR CHEFER OCH LEDARE

Företag och organisationer i förändring har ofta anlitat oss för att hjälpa till att förebygga och minimera kriser, konflikter och friktioner hos de anställda. Även här skräddarsyr vi lösningar som passar er situation. Sambandet mellan krishantering och produktivitet är påtagligt. Ulf Lidman Training brinner för att höja kompetensen om krishantering på arbetsplatser.

Hand i hand med krishantering är det evidensbaserade Motiverande samtalet en nyckel för att locka fram motivation. Motiverande samtal för ledare är en specialdesignad utbildning för chefer. Se de utbildningar som erbjuder vår spetskompetens genom att klicka på rubriken FÖR CHEFER OCH LEDARE ovan.
KURSUTBUD FÖR INDIVIDER

Alla Ulf Lidman Trainings utbildningar för enskilda individer erbjuds via Kalix folkhögskola. Du kan läsa mer om kursutbudet genom att klicka på rubriken KURSUTUBUD FÖR INDIVIDER i rubriken ovan.

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor


ULF LIDMANS SPETSKOMPETENSER

Ulf Lidman Training vänder sig till personal inom:

Till dig som är chef inom människostödjande och sociala yrken:

Du som arbetar med att leda människor vet hur viktigt det är att dina medarbetare har rätt kompetens för uppdragen. Leder du människor i verksamheter där man varje dag träffar individer som befinner sig i kris eller behöver stöd, är du säkert medveten om skillnaden mellan att träffa en person och att faktiskt möta en person i kris.

Omvärlden har svajat ordentligt den senaste tiden, vilket påverkat oss i Sverige. Inte minst har vi sett ett ökat behov av kunskap om kris och krishantering. Hur säkerställer du som ledare att du tillsammans med dina medarbetare kan möta människor i kris? Krishantering handlar om att hjälpa människor att hjälpa sig själva.

För att dina medarbetare ska känna sig trygga i och ha rätt typ av kompetens i möten med andra människor finns Ulf Lidman Training, som erbjuder en rad olika kurser inom ämnet.

Ulf Lidmans spetskompetens kring möten med individer i svåra situationer är mycket uppskattad runt om i landet. Socialtjänster, HVB-verksamheter, behandlingshem och andra organisationer har gett lysande referenser för hur utbildningarna har skapat skillnad.

Utbudet är brett och vi skräddarsyr alla utbildningar till era behov. Läs mer under fliken: Utbildningar förarbetsplatser

Tillåt mig att slå ett särskilt slag för en ny utbildning som vänder sig till våra hjältar inom äldreomsorg och hemtjänst. En grupp som inte är så bortskämda med kompetenshöjning men som möter människor i kris, både vårdtagare och anhöriga kontinuerligt. Utbildningen kan antingen beställas för arbetsplatsen eller att ni skickar nyckelpersoner på utbildningenför individer.

För chefer och samordnare har vi spännande utbildningar som du hittar under Chefer och ledare. Här handlar det primärt om relationen till medarbetare och inte till brukare/vårdtagare.

Om du inte har möjlighet att beställa en utbildning för hela arbetslaget men vill kompetenshöja enskilda individer i organisationen. Ta då en titt på de utbildningar som erbjuds via Kalix folkhögskola.

För frågor eller för att boka en utbildning fyll i kontaktformuläret så hör Ulf Lidman av sig för vidare konsultation.

Till dig som är chef inom skola och utbildning


Du som leder människor inom skol- och utbildningsväsendet i Sverige möter tillsammans med dina kollegor varje dag människor, såväl barn som vuxna, som befinner sig i kris eller är i behov av stöd. Behovet av kompetens kring kris och krishantering har ökat, inte minst inom skolan.

Hur säkerställer vi att medarbetare inom skol- och utbildningsväsendet i Sverige har rätt kunskap för att kunna möta en person i kris? Du som leder människor inom skolan, hur säkerställer du att en lärare som träffar en elev i kris, förstår signalerna på en krisreaktion och därmed också kan möta eleven och ge rätt stöd?

För att dina medarbetare ska känna sig trygga i och ha rätt typ av kompetens i möten med andra människor finns Ulf Lidman Training, som erbjuder en rad olika utbildningar inom ämnet.

De utbildningar som fått mest intresse och genomslagskraft inom skola och utbildning är:

·      Kris och krishantering

·      Introduktion till Motiverande samtal

Utbildningen i Kris och krishantering är en introduktion i ämnet som syftar till att ge en generell överblick över krishantering och krisreaktioner. För de verksamheter som arbetar med människor från andra kulturer erbjuder vi även kursen Tvärkulturell krishantering där vi tar oss an krishanteringen från ett tvärkulturellt perspektiv.

I Introduktion till Motiverande Samtal får er personal nya modeller och förhållningssätt att arbeta med som har visat sig vara särskilt effektiva där det finns ett motstånd till förändring eller en uppgivenhet. MI är väldigt effektivt med människor som fastnat i krishantering eller andra livsprocesser. Vi kan även erbjuda denna utbildning med speciell inriktning för pedagoger.

Mer information om varje utbildning finns under fliken Kursutbud för arbetsplatser. Där hittar du även hela utbildningsutbudet. Givetvis skräddarsyr vi dessa utbildningar efter era specifika önskemål och behov så att de passar er personalgrupp på bästa sätt.

För rektorer och chefer har vi spännande utbildningar som du hittar under Chefer och ledare. Här handlar det primärt om relationen till medarbetare och inte till elever.

Om du inte har möjlighet att beställa en utbildning för hela arbetslaget men vill kompetenshöja enskilda individer i organisationen. Ta då en titt på de utbildningar som erbjuds via Kalix folkhögskola.

För frågor eller för att boka en utbildning fyll i kontaktformuläret så hör Ulf Lidman av sig för vidare konsultation. Till dig som är chef inom näringslivet


Du som är verksam inom näringslivet, antingen i en HR-funktion eller som chef över en grupp människor, är väl medveten om följande. Medarbetarnas prestationer påverkas i allra högsta grad av hur de mår. Att det blivit en klyscha att säga att människan är den viktigaste resursen gör den inte desto mindre sann för det. Du som är chef med såväl budget- som resultat- och personalansvar har säkert upplevt problematiken. Som jag ser det finns det tre områden som i allt väsentligt påverkar medarbetare, och som är utmanande för alla chefer och organisationer att hantera:


·      Kriser och personliga problem

·      Brist på motivation

·      KonflikterDet finns effektiva sätt att arbeta med problematiken ovan.

I

Kriser och personliga problem hos medarbetare. När någon befinner sig i akut kris på grund av hemförhållanden, omstrukturering på arbetsplatsen, sjukdom, grubblerier eller svackor är det inte ovanligt att detta påverkar arbetet och arbetsinsatsen. Hur förhåller vi oss till kriser? Hur ska vi bemöta människors beteenden med empati och samtidigt värna om arbetsplatsens uppdrag?

Jag har hjälpt många arbetsplatser som har sett positiva förändringar efter att ha gett medarbetarna en kompetenshöjning inom krisbeteenden och krishantering.

Läs mer om utbildningen: Kris och krishantering


II

Brist på motivation. Människor som har kört fast i kriser är ofta väldigt fokuserade på sig och sitt eget. Detta kan påverka en hel arbetsmiljö. Hur får jag en människa som har kört fast att komma vidare? Hur kan arbetsplatsen bli mer motiverad? Självmotivation är inget man kan ge till en annan människa, det måste komma inifrån.

Motiverande samtal är en sätt att relatera till människor som ger näring till självmotivation, hjälper och utmanar människor att komma vidare. Det borde ingå i alla chefers kompetens att lyfta omgivningen med motivation utan att vara styrande och kontrollerande.

Läs mer om utbildningen: Motiverande Samtal (MI) för ledare som erbjuds både för hela arbetslag och för individer.


III

Konflikter på arbetsplatsen är en stor tids- och energitjuv både för den enskilde medarbetaren, men även för verksamheten.

Utbildningen: Konflikthantering – att utmana destruktiva beteenden är en otroligt nyttig kurs för alla företag. Att våga ta itu med konflikter och till och med lära sig att dra nytta av motsägelser gör att ni kan fokusera på rätt saker i verksamheten, någonting som brukar löna sig i det långa loppet.

Kris, konflikt och motivationsbrist kostar otroligt mycket i mänskligt lidande men även ekonomiskt. En bra chef är inte rädd för att lyfta dessa många gånger laddade områden.


Mer information om varje utbildning finns under fliken Chefer och Ledare. Givetvis skräddarsyr vi dessa utbildningar efter era specifika önskemål och behov så de passar er personalgrupp på bästa sätt.

För frågor eller för att boka en utbildning fyll i kontaktformuläret så hör Ulf Lidman av sig för vidare konsultation.

KRISBEREDSKAPSGRUPPER OCH KOMMUNALT POSOM ANSVARIGA


Varje företag och kommun behöver ha ett effektivt krisstöd för medarbetare och medborgare när krisen är ett faktum

Det handlar inte enbart om att skapa ett nätverk om vem som är ansvarig för vad eller vem man ska ringa till. Det gäller att den som är ansvarig också känner sig trygg i vad som behöver göras.

Frågorna är många. Den här utbildningen vänder sig till dig som arbetar med bemötandet av människor i akut kris. Till dig som arbetar med krisberedskap inom kommunala POSOM-grupper, inom räddningstjänst och polis eller som kris- och säkerhetsansvarig.

Utbildningsinnehållet anpassas till er situation och sammanhang. Det handlar om att förstärka de konkreta insatser som behövs vid akutkris, men även att bygga broar med andra resurser för att förenkla individers hela krishanteringsprocess. För att vi effektivt ska kunna vara en positiv inkörsport till en positiv krishantering är det viktigt att även de som arbetar i det akuta skeendet har en helhetsbild av hela krisförloppet. Vikten av nätverksbyggande och hur vi effektivt använder detta nätverk för att motverka att individer kör fast i sin krishantering är ett viktigt moment.

Hur bemöter vi människor i akut kris som kommer från en annan kultur än vår egen? Hur hanterar vi media i en akut krissituation? Hur skapar vi en krisberedskap som har individen i fokus? Konflikter förstärks och syndabockar utses. Risken finns även att ansvariga politiker, enhetschefer eller andra med ansvar blir irrationella i ett akut krisläge, hur hanterar vi då detta? Vad gör vi med de personer där debriefing (CISD) inte fungerar? Vilka alternativ finns? Hur påverkar död och allvarlig skada krisarbetaren?

Läs mer om utbildningen under: Kurs i kris och krishantering. Vi skräddar syr denna utbildning till era specifika behov. Vi har gjort utbildningsinsatser på detta ämne på allt från en halv dag till 1, 2 eller 3-dagars kurser.

Om du inte har möjlighet att beställa en utbildning för hela arbetslaget men vill kompetenshöja enskilda individer i organisationen. Ta då en titt på de utbildningar som erbjuds via Kalix folkhögskola.

För frågor eller för att boka en utbildning fyll i kontaktformuläret så hör Ulf Lidman av sig för vidare konsultation.

"Förutom din kompetens inom det psykosociala området, har du en mängd värdefulla erfarenheter från dina många års arbete med krishantering, som du delgav oss på ett oerhört inspirerande sätt, och som kompletterade och gjorde teoriavsnitten konkreta och lättbegripliga. En kurs inte bara i krishantering i ordets striktaste bemärkelse utan även kring det som kanske är det viktigaste av allt för människor i kris – bemötandet från oss professionella. Efter kursdagarna har din hjälp vid revideringen av våra POSOM-rutiner varit mycket värdefull."
Jesper Björnsson, Förste socialsekreterare, Operativ chef POSOM Karlskrona

SAGT OM ULF

Ulf i media - länkar till artiklar

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN MI FÖR LEDARE SIBELISUSSALEN, FINLANDSHUSET VID STUREPLAN I STOCKHOLM 4-5 DECEMBER 2017

Vänligen fyll i uppgifterna nedan
Om du vill anmäla fler än en person, vänligen fyll ett formulär per person.PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Ja tack till nyhetsbrevet

Jag vill även ha utskick som riktar sig till: (Välj en eller båda)

Personal inom människoinriktade yrken krishantering, motivation, flyktingmottagande, pedagogik, socialtjänst, vård och omsorg
Chefer och ledare. Näringsliv och offentlig sektor