OBM för arbetsplatser

Organizational Behavioral Management

Utbildning och implementering av OBM anpassad till er arbetsplats.

Läs mer utförlig beskrivning av OBM här.

Att utbilda och implementera OBM på en arbetsplats handlar om ett paradigmskifte som behöver vara väl förankrat i organisationen.

Ett bra första steg i denna riktning är att först beställa Inspirationsföreläsning om OBM.

När ni som arbetsplats fattat beslut om att implementera OBM i organisationen är denna utbildning relevant.

Tillsammans sätter vi oss ned och tittar på er situation och ert sammanhang. Varje företag och organisation är unikt och därför krävs en anpassad plan och strategi för att skräddarsy ramarna och innehållet av utbildningsinsatsen till organisationens förutsättningar och önskemål. Resultatet blir en högkvalitativ utbildning och implementering för er organisation.

Utbildning som inte implementeras är bortkastad. Därför lägger vi till en implementeringsstrategi i form av handledning och mentoring. Detta sker i grupp såväl som individuellt, live eller digitalt beroende på era önskemål och förutsättningar.

En del större arbetsplatser har valt att anamma OBM som ledarskapsstil för 1–2 avdelningar som ett pilotprojekt. Detta för att utröna om de mätbara resultaten gör att företaget vill investera vidare för andra delar av organisationen.

Steg 1:

Organisationen och dess ledarskap

 • Ledarskap i kontinuerlig utveckling.
 • Vem ska leda, vill jag leda? – Inventering av ledarens arbetsuppgifter och ansvar.
 • Att som medarbetare avancera i organisationen utan personalansvar.
 • OBM och organisationsstruktur.
 • Vikten av det relationella ledarskapet kopplat till organisationens vision, uppdrag, processer, budget, resultat samt målsättningar.
 • Vad är realistiskt baserat på vår organisations förutsättningar.

 

Du som ledare

 • Reflektion och att skapa tid för engagemang och relationellt ledarskap.
 • En god ledare har självkännedom.
 • Engagemang – När, var och hur? Planerad spontanitet.
 • Den nyfikne ledaren och medarbetares integritet.
 • Att leda i mångfald.

 

Relation till medarbetare och beteenden

 • Förebyggande insatser – att göra mer av det som fungerar. (Antacedent interventions)
 • Konsekvensinsatser – att modifiera det som inte fungerar. Consequence interventions) OBM:s tekniker har sitt ursprung i bl.a. evidensbaserade arbetssätt såsom Kognitiv Beteende Terapi samt Motiverande Kommunikation (MI)
 • Performance management, prestations- och resultatbaserat ledarskap i relation till OBM.
 • Identifiering och modifiering av infekterade beteenden.

 

Plattformar till en välmående och utvecklande arbetsmiljö

 • Tydlighet, gränssättande och förhandlingskompetens (negotiation mastery)
 • Konfliktförebyggande strategier.
 • Individuella lösningar och rättvisa mellan medarbetare.
 • Medarbetarens personliga målsättningar i harmoni med organisationens kollektiva riktning och mål.
 • Att locka fram lösningar och svar, inte leverera.
 • Missunnsamhet och konflikter, något sällsynt i en OBM inspirerad organisation.
 • Ledarskap och psykisk ohälsa.

 

Hållbarhet

 • Att stärka organisationens identitet, värdegrund, vision, produktivitet och vi-känsla.
 • Strategier för att kontinuerligt föra processer och medarbetare framåt och inte köra fast.
 • OBM: Mätbarhet och utvärderingsprocesser.

Steg 2:

Nu är vi redo för den del av OBM som handlar om tekniker och verktyg.

Huvudfokus för Steg 2 ligger på kartläggning och insatser som syftar till att hjälpa såväl den enskilde som organisationen som helhet.

Steg 2 innehåller bland annat

 • tillämpad beteendeanalys
 • inlärningspsykologiska grunder
 • kartläggningar av beteende som uppvisas inom en organisation
 • tekniker för att släcka ut icke önskvärda beteenden samt att förstärka och öka omfattningen av önskvärda beteenden
 • arbetet med riktning, kompetens, möjlighet och motivation
 • konflikthantering mellan kollegor
 • genomgång kring hur beteenden påverkar arbetsmiljön
 • kommunikationens stresspåverkan

Grundläggande inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys.

Grundläggande arbets- och organisationspsykologi med särskilt fokus på ledare och följare. Verktyg för att kartlägga och förstå beteendeproblem.

Åtgärdstekniker och strategier för vidmakthållande och hållbarhet.

Steg 3:

Implementering och kontextualisering.

Förändringsprocesser och utbildning får inte rinna ut i sanden. Därför är detta avsnitt av yttersta vikt. Här arbetar vi med implementeringen av kunskapen i er kontext och ert sammanhang.

 

En interaktiv process som handlar om hur organisationens struktur och arbetssätt kan anpassas till ett relationellt ledarskap.

 

Med OBM implementerat i organisationen finns kunskapen för kollegial handledning, kontinuerlig utvärdering av medarbetare och ledare i organisationen, individuella lösningar för medarbetare, konfliktprevention och kontinuerligt motivationsflöde.

Steg 3 handlar om inställningarna som behövs av OBM för era specifika möjligheter och önskemål samt organisationens vision och mål.

 

Kom ihåg: OBM är inte en metod. Det är ett sätt att relatera.

Utbildare för steg 2 är svensktalande Leg. Psykolog Samuel West. Läs gärna mer om denne internationellt erkände forskare, som dessutom är en fenomenal föreläsare.

Samuel West
Licensed Clinical Psychologist, specialist in Cognitive Behavioral Therapy and Behavioral Medicine. PhD in Organizational Psychology with a focus on Innovation. Worked with OBM since 2006, as a consultant and teacher.

https://samuelwest.org/

För vem?

Utbildningen vänder sig till chefs- och ledargrupper.

 

Längd och omfattning:

Något vi kommer överens om baserat på er verksamhets storlek och förutsättningar.

 

Prislapp:

Baserad på den överenskomna längden och omfattningen av utbildningen.

 

Har du frågor, funderingar eller rent av vill göra en bokning, använd kontaktformuläret nedan. Boka gärna en tid för en konsultation.