Integritetspolicy

Introduktion
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, avslöjar och skyddar din personliga information i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra tillämpliga dataskyddslagar. Vi har åtagit oss att respektera och skydda din integritet. Genom att använda våra tjänster och förse oss med din personliga information samtycker du till den praxis som beskrivs i denna integritetspolicy.

Information vi samlar in
2.1 Personlig information: Vi kan samla in personlig information från dig, såsom ditt namn, e-postadress, kontaktuppgifter och annan information som du frivilligt lämnar till oss när du använder våra tjänster eller kommunicerar med oss.

2.2 Användningsinformation: Vi kan samla in information om dina interaktioner med vår webbplats och tjänster, inklusive din IP-adress, webbläsartyp, enhetsinformation och annan användningsinformation. Denna information hjälper oss att förbättra våra tjänster och ge en bättre användarupplevelse.

Användning av din information
3.1 Vi kan använda din personliga information för att:

Tillhandahålla och anpassa våra tjänster för att möta dina behov.
Kommunicera med dig angående dina förfrågningar, förfrågningar eller beställningar.
Bearbeta betalningar och fullfölj dina transaktioner.
Förbättra våra tjänster, webbplats och användarupplevelse.
Svara på dina kommentarer, frågor eller feedback.
Följ juridiska skyldigheter och upprätthåll våra rättigheter.
3.2 Rättslig grund: Vi behandlar dina personuppgifter baserat på följande juridiska grunder:

Fullgörande av ett kontrakt: Vi behandlar din information för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller vidta åtgärder på din begäran för att ingå ett avtal.
Berättigade intressen: Vi kan komma att behandla din information för våra berättigade intressen, såsom att förbättra våra tjänster eller kommunicera med användare.
Samtycke: Vi kan förlita oss på ditt samtycke för att behandla vissa typer av personlig information. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
Datadelning och överföringar
4.1 Vi kan komma att dela din personliga information med betrodda tredje parter, inklusive:

Tjänsteleverantörer: Vi kan anlita tredjepartstjänsteleverantörer för att hjälpa oss att leverera våra tjänster och utföra relaterade funktioner. Dessa leverantörer är bundna av sekretessskyldigheter och är förbjudna att använda din information för något annat ändamål.
Juridiska syften och efterlevnadsändamål: Vi kan avslöja din information för att följa tillämpliga lagar, förordningar eller juridiska processer, eller för att svara på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter.
Företagsöverlåtelser: Om vi genomgår en sammanslagning, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar, kan din personliga information överföras till den förvärvande enheten.
4.2 Internationella överföringar: I vissa fall kan vi överföra din personliga information till mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som kanske inte tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd. I sådana fall kommer vi att implementera lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardavtalsklausuler eller förlita oss på andra rättsliga grunder för överföringen.

Datasäkerhet
Vi implementerar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, förlust, missbruk, ändring eller avslöjande. Trots våra ansträngningar är ingen säkerhetsåtgärd helt ogenomtränglig, och vi kan inte garantera den absoluta säkerheten för din information.

Dina rättigheter
Enligt GDPR och tillämpliga dataskyddslagar har du vissa rättigheter angående din personliga information. Dessa rättigheter kan inkludera:

Åtkomst: Du kan begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
Rättelse: Du har rätt att begära rättelse eller uppdatering av felaktig eller ofullständig information.
Radering: Du kan begära radering av din personliga information under vissa omständigheter.
Begränsning: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter i vissa situationer.
Dataportabilitet: Du kan begära en kopia av din personliga information i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format.
Invändning: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall.


Kontakta oss:

Ulf [at] lidmantraining [dot] com

Organisationsnummer: Ulf Lidman Training

Företagsnamn: Y2218021F


Om du har frågor eller funderingar!