Grundutbildning i krishantering och motiverande kommunikation

Utbildningen genomförs i Kalix folkhögskolas regi med Ulf Lidman som utbildare och ger kompetens inom kris- och konflikthantering med ett tvärkulturellt perspektiv.

Utbildningen ger dem som möter individer i kris, utsatthet, marginalisering och svåra livsförändringar förutsättningar till ett professionellt bemötande oavsett brukarnas kulturella tillhörighet och bakgrund.

Utbildningen bygger på ett relationellt sätt att bemöta människor. Detta genomsyrar alla träffar oavsett tema och ämne.

Grundutbildningen har såväl bredd som djup och innehåller bland annat en 3-dagarsutbildning i Motiverande kommunikation.

Vid de fyra träffarna varvas teori med praktiska övningar som ger en djupare förståelse för olika angreppssätt och betydelsen av ett professionellt bemötande i olika situationer.

För att vara ett stöd för andra behöver du först förstå dig själv. Utbildningen ger insikter i dina egna värderingar och lojaliteter och hur de påverkar i mötet med andra.

Utbildningen är omfattande och håller hög kvalitet vilket gjort den till en av Sveriges mest välrenommerade.

Fakta

Utbildningen arrangeras i samarbete med Kalix folkhögskola med fyra obligatoriska träffar i Kalix:

  1. 4-8 oktober 2021
  2. 13-15 december 2021
  3. 14-16 februari 2022
  4.  21-23 mars 2022

 

Träff 1: Kris och krishantering
Kris är så mycket. Gemensamt är att det invanda går i krasch och att livet ändå måste fortsätta. Det kan vara dödsfall, skilsmässor, ekonomisk ruin men också helt vanliga livsfaser som innebär att hitta sig själv eller att acceptera åldrandet. Kriser drabbar alla och de drabbar blint och plötsligt.

Utgångspunkten är den drabbade individens upplevelse och situation. Individens behov är överordnad metoder och verktyg. För att möta krisdrabbade på ett konstruktivt sätt måste vi själva ha insikt i våra kriser. Genom kunskap om hur vi hanterat våra egna kriser kan vi förstå hur det är att vara i kris. Men vi ska vara noga att inte tolka andra genom vår egen livserfarenhet.

Första träffen ger en introduktion i kris och krishantering. Under utbildningen är arbetet såväl praktiskt processinriktat som teoretiskt. Målet är att medarbetarna efter utbildningen effektivt och professionellt ska kunna möta individer i kris.

Innehåll:

 • Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa?
 • Krisreaktioner och hur vi praktiskt bemöter dem.
 • Det existentiella och det ordlösa i krishantering.
 • Ett förhållningssätt som fokuserar på lösningar vid bearbetning av krisbeteenden.
 • Individen i fokus och krishantering på individens egna villkor.
 • Nätverks- och relationsinventering för såväl behandlare som klient.
 • Att lämna krisen och gå vidare.
Träff 2: Introduktion till Motiverande kommunikation
Avsikten med Motiverande kommunikation är att övervinna motstånd och apati – att motivera de omotiverade. Alla bär på vilja och förmåga att känna sig motiverade. Denna utbildning handlar om ett relationellt sätt att locka fram det bästa hos dem vi möter i behandling, utbildning, boenden, vård eller socialt arbete. Innehållet bygger delvis på den evidensbaserade metoden Motiverande samtal (MI) och de processer som tar fram viljan, motivationen och skapar engagemang och är en effektiv väg att hjälpa individer fast i krisreaktioner samt bryta destruktiva beteenden.

Utbildningens kärna handlar om människosyn och empati. Nyckeln är att på ett professionellt sätt komma individen riktigt nära och få den att känna att vi vill väl på riktigt. Stor del av utbildningen handlar om implementering av detta relationella sätt att arbeta. En modell presenteras där Motiverande kommunikation kombineras med ett kognitivt förhållningssätt. Implementeringen blir det viktiga. Målet är att deltagarna ska lära sig att guida människor mot resultat och mål. Den verkliga evidensen när vi arbetar bland människor är att vi ser hur människor hjälper sig själva och skapar resultat i sina egna liv. MI har tyvärr blivit en metod där fokus ligger alldeles för mycket på verktyg. Utbildningen Introduktion till Motiverande kommunikation bygger på att relation är det primära och metod är det sekundära. Ett sätt att genom starkt engagemang guida individen till mätbara och påtagliga förändringar med höjd livskvalitet.

Innehåll:

 • Vad är Motiverande kommunikation, vad är förändring?
 • Kärnan i Motiverande kommunikation I; principer, processer, människosyn och förhållningssätt.
 • Motiverande kommunikation är ingen metod utan ett sätt att relatera.
 • Engagemang; att bygga förtroende och relationer.
 • Fokus; vikten av strategi och inriktning.
 • Att framkalla och förbereda för förändring.
 • Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare.
 • Utbildningen varvar teori med praktiska övningar.
Träff 3: Tvärkulturell krishantering
Detta utbildningsblock handlar till stor del om att identifiera sina egna värderingar och eventuella fördomar. Tvärkulturell kompetens är att vara ärlig mot sig själv och vara trygg i sina värderingar och samtidigt ha förmåga att kommunicera och fungera med andra som har en helt annan värdegrund.

Den tvärkulturella kunskapen är ovärderlig för företag och individer som dagligen möter personer i kris från andra kulturer.

Västerländska metoder och verktyg inom krisstöd är sällan eller aldrig framgångsrika i icke-västerländska kulturer.

Innehåll
Utbildningen anpassas efter beställarens behov. Introduktionen går igenom kris och krishantering. I introduktionen varvas teori med processarbete för att ge kompetens i att möta och arbeta med människor i kris.

Utbildningen inkluderar bl.a.:

 • Tvärkulturell konflikthantering.
 • Västerländska verktyg i kollektivt relationsbaserade kulturer.
 • Könsroller, sexualitet och familj.
 • Synen på mental ohälsa i olika kulturer och hur det påverkar vårt bemötande.
 • Skuld, skam, ångest och religion.
 • Värderingskrockar och starka övertygelser
.
 • Att med ett tvärkulturellt perspektiv bemöta krisreaktioner, aggressivitet och ångesttillstånd.
 • Hedersproblematik och ett interpatiskt förhållningssätt. En väl beprövad modell presenteras för att arbeta med heder.
Träff 4: Fördjupning i krishantering med bland annat utbildning i:
Lågaffektivt bemötande

Utagerande beteende där individen har tappat kontrollen över sitt uppträdande kan bland annat framkallas av akut kris, upplevelse av maktlöshet, funktionsnedsättning, missbruk eller rubbat rättvisepatos. Utmaningen är att professionellt möta och hantera dessa individer på ett sätt som mildrar och inte förstärker beteendet.

Utbildningen bygger till stor del på praktiska övningar där målet är att få medarbetarna att känna sig trygga i utmanande situationer, vilket är avgörande för att det lågaffektiva bemötandet ska fungera.

Utbildningen knyter an till Motiverande samtal med en insiktsfull syn på den egna värdegrunden och en fördomsfri människosyn. Här ingår även förebyggande arbete och vikten av sunda gränser för att ge de utagerande trygghet. Utbildningen tar inte upp fysiska ingripanden eller självförsvarstekniker.

Innehåll:

 • Vad är lågaffektivt bemötande?
 • Relationen mellan lågaffektivt bemötande och aggression.
 • Förebyggande insatser.
 • Vanliga mönster kring utagerande och aggression.
 • Självkännedom hos medarbetarna.
 • Konkreta verktyg vid intervention, ingripande och medling.
 • Att känna till förordningar och gränser.
 • Vikten av att och hur vi följer upp incidenter.

Detta utbildningsblock tar även upp ämnen som:

 • Krishantering i grupp.
 • Krishantering i akuta situationer.
 • Krishantering vid livets slutskede
 • Krishantering och psykiatriska diagnoser.
 • Att motverka och eliminera fanatism.

Utöver närvaro vid de fyra obligatoriska träffarna ska deltagaren:

 • Skriva ett 10-sidors examensarbete
 • Läsa och redovisa kurslitteratur som består av fem böcker
 • Göra upplevelsebaserade hemuppgifter mellan träffarna
För ansökan och all praktisk information kontakta Kalix folkhögskola på info@kalixfolkhogskola.se.

Länk till ansökningshandlingar:
www.kalixfolkhogskola.se/gkm/

Har du frågor om utbildningens innehåll kontakta Ulf Lidman direkt: ulf@ulflidmantraining.com eller använd kontaktformuläret nedan.

För vem?

Utbildningen ger dem som möter individer i kris, utsatthet, marginalisering och svåra livsförändringar förutsättningar till ett professionellt bemötande oavsett brukarnas kulturella tillhörighet och bakgrund.

Kurslängd

Utbildningen arrangeras i samarbete med Kalix folkhögskola.

Med fyra obligatoriska träffar:

 1. 28-30 september 2020
 2. 7-9 december 2020
 3. 15-17 februari 2021
 4. 22-22 mars 2021

Lotta Persson – Luleå

“Jag vill bara tacka från hela mitt hjärta för de här underbara och så lärorika dagarna i Kalix 🙂 Den kunskapsbank du bär med dig och som du på ett så frikostigt sätt delar med dig av, saknar verkligen motstycke ! Den värme, kärlek, omtanke, tilltro, intresse och nyfikenhet du har till varje enskild människa är fullkomligt breathtaking – jag är på riktigt djupt berörd av att ha fått förmånen att träffa dig ! Jag tror jag har lärt mig mer både om hur jag själv och även andra fungerar, än vad jag har gjort i hela mitt liv. Att du sedan kan leverera med en sådan glöd, passion och professionalitet även när du är trött och sliten, är bara att ta av sig hatten för. Tack!”

Bokning - frågor - funderingar:

ulf@ulflidmantraining.com

Utbildningar

Ulf Lidman Trainings utbildningar är konkret förankrade i verkligheten och ger insikter som är praktiskt användbara i den dagliga verksamheten, och är fokuserade på individen och det sammanhang som är individens vardag.

Utbildningarna har även ett mångkulturellt perspektiv för att naturligt möta de utmaningar som i olika form uppträder på många arbetsplatser.

Utbildningarna vänder sig specifikt till tre målgrupper.

Välkommen att kontakta oss

För frågor kring våra utbildningarna eller om ni vill boka in en föreläsning eller ett kurstillfälle skicka ett e-postmeddelande till...

Intressant läsning på sociala medier